Bases per a la presentació d’avantprojectes

a. Qui pot participar:

   Qualsevol persona (física o jurídica) que consideri proposar la seva idea de projecte enfocada a solucionar o millorar algun aspecte relatiu a la qualitat de vida de les persones a partir de la reutilització de les dades publicades per institucions (ajuntaments, governs autònoms, govern central … ) i entitats en formats oberts i reutilitzables.

També seran d’acceptació tots aquells projectes que, no tenint com a base la utilització de les dades publicades per l’ajuntament, constitueixin una innovació no prevista en les dades publicades anteriorment citats i compleixin amb l’objectiu i requisits de Xarxa Veïnal Gòtic.

b. Condicions de participació.

b.1. En el cas de persones físiques, han de ser majors d’edat.

Les persones jurídiques i associacions han d’acreditar la participació d’una persona física que els representi (escrit d’acreditació expedit per l’òrgan de direcció de l’empresa que correspongui).

b.2. La inscripció és d’obligat compliment i es farà efectiva mitjançant el formulari disponible al web del projecte.

Les persones inscrites s’identificaran com a creadores del projecte que presenten.

b.3. Xarxa Veïnal Gòtic garanteix l’ús adequat del projecte d’acord amb l’objectiu indicat.

c. Obligacions i responsabilitats generals del participant.

c.1. La presentació d’un projecte implica l’acceptació, sense reserva, de les bases de participació.

Així mateix, els participants accepten la política de privacitat i protecció de dades de Xarxa Veïnal Gòtic, posada a la seva disposició a la pròpia web.

c.2. Els participants s’obliguen expressament a garantir l’exactitud i veracitat de les dades que facilitin, ja sigui en el formulari de contacte o en qualsevol altre tipus de documentació que els sigui requerida per l’organització.

La falsedat de qualsevol tipus de dada, o l’incompliment de qualsevol dels requisits assenyalats en les presents bases, serà causa suficient per al rebuig del projecte presentat.

d. Obligacions de Xarxa Veïnal Gòtic.

d.1. Xarxa Veïnal Gòtic es compromet a valorar degudament els projectes presentats, així com a informar els participants, per les vies que es determinin, de la valoració dels mateixos.

d.2. No obstant això, en cas que l’organització estimi una evident falta de qualitat en els projectes presentats, podrà declarar no presentable o donar les corresponents instruccions per a l’adequació del projecte.

e. Criteris de valoració, selecció i exclusió.

Els criteris de valoració, selecció i exclusió dels projectes són els que s’exposen a continuació:

e.1. Qualitat o rellevància del projecte.

e.2. El potencial de millora de la qualitat de vida que per a la societat en general i per a l’àrea en particular suposi.

e.3. La posada en marxa i execució del projecte

e.4. Impacte econòmic. Es requereix que el projecte vagi acompanyat de l’informe econòmic corresponent, si cal, per a l’estudi de la seva viabilitat.

Xarxa Veïnal Gòtic es reserva el dret a excloure a aquells projectes que incorrin en l’incompliment d’algun dels requisits expressats en les presents bases.

f. Drets de la propietat intel·lectual.

f.1. Protecció de la propietat intel·lectual

   ▪ Tot projecte haurà de contemplar que l’ús de les dades i informació continguts en el mateixos no suposi una vulneració de la propietat intel·lectual, industrial  o de drets de qualsevol tipus de tercers.

f.2. Titularitat dels projectes presentats

  ▪ La titularitat de cada un dels projectes presentats correspon a les persones o entitat jurídica declarades com a autors en el formulari de contacte emplenat, llevat que per renúncia expressa cedeixi la titularitat del projecte a Xarxa Veïnal Gòtic i sempre que aquesta accepti la cessió.

f.3. Publicitat i difusió dels projectes.

  ▪ Els participants declaren conèixer i acceptar el fet que Xarxa Veïnal Gòtic podrà difondre informació sobre les idees presentades a la web, així com a través d’altres mitjans que es considerin oportuns per donar a conèixer la seva iniciativa.

  ▪ Els participants podran delimitar la informació que desitgen que no sigui difosa per cap dels mitjans anteriorment enumerats. La comunicació d’aquestes restriccions s’haurà de fer prèviament a l’enviament del projecte.

  ▪ No obstant això, els participants conservaran intacta l’autoria i / o titularitat dels projectes presentats, sense que hi hagi entendre en cap cas que la seva publicació i / o difusió per part de l’organització impliqui renúncia, cessió i / o transmissió dels seus drets. (Veure també paràgraf primer f.3)

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies